ANBI gegevens Stichting Behoud Markuskerk ANBI gegevens Stichting Behoud Markuskerk
Naam:                             Stichting Behoud Markuskerk
Opgericht:                       8 januari 1976
RSIN-nummer:                006569250
KvK:                                41102903
Postadres secretariaat:     Hoogdonk 7, 4854 LB Bavel.

Het doel van de Stichting Behoud Markuskerk is:
  • De instandhouding van de Markuskerk ten behoeve van het pastoraat van de predikant die in en om de Markuskerk te Breda zijn werkzaamheden heeft;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, doch met uitzondering van diaconale en zendingsactiviteiten.
De bedragen die zijn en worden verkregen uit legaten, schenkingen, erfstellingen worden zo goed mogelijk beheerd om het gebouw van de Markuskerk en de activiteiten die daarin plaatsvinden te ondersteunen. De afgelopen en ook komende jaren heeft de stichting zich verbonden om een bijdrage te leveren in de loonkosten van de predikant. De stichting ondersteunt de kindernevendienst in de Markuskerk. Voor het gebouw wordt jaarlijks een bedrag aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd om bij te kunnen dragen aan de onderhoudskosten en vervanging van zaken zoals verwarmingsketel, dak e.d.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:                        Martin Tiernego
Secretaris:                       Henri van Wijngaarden
Penningmeester:               Ellen van Hooijdonk- van der Stelt
Bestuurslid:                      Adri Bos
Bestuurslid:                      vacant


Overweegt u om de Stichting te steunen, dan kunt u uw gift storten op:
Rekeningnummer:              IBAN: NL37ABNA0520667085
Ten name van:                   Stichting Behoud Markuskerk
Onder vermelding van:       Gift voor Stichting Behoud Markuskerk Breda
 
terug